MATEO Packing, s.r.o.

Obalová
a paskovací technika

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je MATEO PACKING s.r.o., IČ: 481 11 678, se sídlem Svažitá 73, Nechánice, 251 68 Sulice, do obchodního rejstříku zapsaná u Městského soudu v Praze dne 10. února 1993, oddíl C, vložka 16263.

MATEO PACKING s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

MATEO PACKING s.r.o. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon.

Zdroje a účel zpracování

MATEO PACKING s.r.o. získává osobní údaje přímo od subjektů údajů, a to prostřednictvím kontaktního formuláře. Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace se zákazníky, a to pouze po uděleném souhlasu.

Příjemci osobních údajů

MATEO PACKING s.r.o. nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou:

  • fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zabývající se IT řešením (programátoři)
  • správce serveru 

Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Webové stránky jsou zabezpečeny protokolem HTTPS. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.
Kontaktní e-mail na Správce: info@mateopacking.cz


V Sulici dne 7. 12. 2018